Privacy Policy (Persoonsgegevens Beleid) Naturistenvereniging Chamavi (april 2024)

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die geldt niet meer.

Naturistenvereniging Chamavi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Naturistenvereniging Chamavi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelstelling waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelstellingen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelstelling waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelstelling waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Naturistenvereniging Chamavi zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op de volgende pagina’s ziet u welke persoonsgegevens wij beheren en er wordt steeds bij vermeld:

 • Doelstelling: de reden waarom wij de gegevens bewaren.
 • Grondslag: waar wij de gegevens vandaan halen.
 • Persoonsgegevens: welke persoonsgegevens wij bewaren.
 • Periode: gedurende welke tijd wij de persoonsgegevens bewaren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van Verenigingsleden

Doelstelling

Persoonsgegevens van Leden worden door Naturistenvereniging Chamavi verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan het lid zijn van de vereniging.
 • Uitvoering geven aan de verplichte corveetaak of groentaak van de leden.
 • Uitvoering geven aan het werkzaam zijn in de kantine e/o keuken.
 • Uitvoering geven aan de facturering van het lidmaatschap; seizoen e/o jaarplaats.
 • Uitvoering geven aan het informeren van de leden via de nieuwsbrief.

Grondslag

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het aanmeldingsformulier.

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Naturistenvereniging Chamavi de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • M./V./Fam.;
 • Initialen;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Uitvoering geven aan het informeren van de leden via de nieuwsbrief.
 • Achternaam;
 • Burgerlijke staat;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Beroep;
 • Ingangsdatum lidmaatschap;
 • Bankgegevens;
 • Plaats op de camping;
 • Stroomverbruik op de plaats;
 • Ontheffing voor corvee en/of fietsen;
 • Werkzaam in keuken/kantine;

Periode

Uw persoonsgegevens worden door Naturistenvereniging Chamavi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de volgende periode:
Gedurende de periode dat men lid van Naturistenvereniging Chamavi is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens van de leden aan de NFN.

Doelstelling

Onze leden worden aangemeld bij de NFN, omdat het NFN-lidmaatschap een vereiste is om lid te kunnen zijn van onze vereniging. Door dit lidmaatschap van de NFN kan men een NFN-pas.

Grondslag

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het aanmeldingsformulier of het acceptatieformulier.

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstelling kan Naturistenvereniging Chamavi de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • M./V.
 • Initialen;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • NFN-registratienummer;

Periode

Uw persoonsgegevens worden door Naturistenvereniging Chamavi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstelling voor de volgende periode:
Gedurende de periode dat men lid is.

Verwerking van persoonsgegevens klanten of leveranciers

Doelstelling

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Naturistenvereniging Chamavi verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doelstellingen;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Naturistenvereniging Chamavi de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Periode

Uw persoonsgegevens worden door Naturistenvereniging Chamavi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de volgende periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving voor de vereniging;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Naturistenvereniging Chamavi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelstelling waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Inzage persoonsgegevens
Wie hebben er inzage in de persoonsgegevens?

 • Coördinator Ledenadministratie; alle gegevens behalve de boekhouding.
 • De bestuursleden; alle gegevens behalve de boekhouding.
 • Penningmeester en boekhouder; alle gegevens, ook die welke met facturering en betaling van debiteuren en crediteuren te maken hebben.
 • Coördinator Terrein Onderhoud Groep; alleen terreinlijst. (naam, plaats, email en tel).
 • Coördinator Kennismakingscommissie; alleen terreinlijst. (naam, plaats, email en tel).
 • Coördinator Lief & Leed; alleen NAW. (naam, adres, woonplaats).
 • Coördinator Kantine; alleen de leden die in de kantinecommissie zitten. (naam, telefoon en email) (bewaard achter de toegangsdeur van de kantine).
 • Coördinator Corvee; terreinlijst (naam, plaats op het terrein, telefoonnummer en email, deze lijst ligt geprint ter inzage in de kantine om ruiling mogelijk te maken).
 • Coördinator Gastendienst; alle gegevens behalve de boekhouding.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Naturistenvereniging Chamavi van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn/worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Intrekking

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Betreft dit gegevens die nodig zijn voor uw functioneren binnen de verenging, dan zal dit het einde van uw lidmaatschap betekenen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:

 • Naturistenvereniging Chamavi
 • Lijsterweg 4, 1358 CB Almere-Haven
 • KvK 40061641 Tel. 31 651 722 257
 • of via het formulier op de website.