Statuten en Huishoudelijk Reglement Chamavi

VERENIGINGSSTATUTEN

VERENIGING    Nummer 97a16549

Heden, vijf maart negentienhonderdachtennegentig, verschenen voor mij, Meester Willem Henri Mischa ­ Berkenbosch, kandidaat-notaris, wonende te Huizen, hierna te noemen: notaris, als plaatsvervanger van ­ Meester Ria de Jong, notaris ter standplaats Almere:

Om privacy redenen zijn de gegevens van de verschenen personen hier weggelaten.

De verschenen personen verklaren: in de algemene ledenvergadering van de te Lelystad gevestigde vereniging: NATURISTENVERENIGING CHAMAVI, gehouden op elf januari negentienhonderdachtennegentig, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;

in die vergadering werden de verschenen personen, aangewezen vorenbedoelde statuten bij notariële akte vast te leggen; van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van gemelde vergadering; de statuten van de vereniging luiden voortaan als volgt:

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1.

De naam van de vereniging is: NATURISTENVERENIGING CHAMAVI

Zij is gevestigd te Almere.

 1. Het doel van de vereniging is: ­ het bevorderen van de beoefening van het naturisme op het naturistenterrein Hamaland Almere. Onder naturisme wordt verstaan een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt doorgemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu. ­

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het exploiteren van het in het eerste lid van dit artikel genoemde naturistenterrein; b. zich als lid aan te melden bij de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen, hierna te noemen: N.F.N. en, eenmaal lid geworden, dit lidmaatschap te behouden; c. andere middelen die, ook naar het oordeel van de N.F.N., aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 1. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op achttien november negentienhonderdvijfentachtig.

 

LEDEN

Artikel 2.

 1. De vereniging kent: a. leden; b. jeugdleden; c. ereleden; d. donateurs.
 2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn meerderjarige, natuurlijke personen. Zij dienen het doel van de vereniging zoals omschreven in artikel 1, lid 2 te onderschrijven en ernaar te handelen.
 3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die kinderen zijn van leden (ouders of voogden) jonger dan eenentwintig jaren. Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, met dien verstande, dat hij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan worden benoemd en geen lid is in de zin van de wet. ­ Een jeugdlid wordt lid zodra hij de leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt, tenzij hij/zij zich als lid aanmeldt bij het bestuur, na het bereiken van de leeftijd van achttien jaren.
 4. Om lid te kunnen worden, moet men zich aanmelden bij het bestuur dat over toelating beslist, na een advies te hebben verkregen van een daartoe door het bestuur benoemde kennismakingscommissie.
 5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.
 6. Ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben geen stemrecht.
 7. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard en die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de vereniging wordt vastgesteld.

Artikel 3.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door het overlijden van het lid;
 3. door schriftelijke opzegging door het lid; het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste één maand vóór het einde van het boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgend boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van één maand;
 4. door schriftelijke opzegging door het bestuur; deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid de verplichtingen jegens de vereniging ­ niet nakomt of niet meer voldoet aan de ver ­ eisten, die door de statuten voor het lidmaat­ schap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting; deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven ­ kennis van het besluit, met opgaaf van redenen.

Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de ­ algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep ­ niet is beslist, is het lid geschorst.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie verlenen. 4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op jeugdleden en ereleden.

 

CONTRIBUTIE

Artikel 4.

 1. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 2. De contributies kunnen verschillend zijn voor de diverse categorieën leden, zoals bijvoorbeeld jeugdleden, gewone leden en gewone leden met een vaste standplaats.

 

BESTUUR

Artikel 5.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging benoemd voor een periode van drie jaar.
 2. Uit enig samenlevingsverband kan slechts één persoon zitting hebben in het bestuur; ook zijn uitgesloten bloed en aanverwanten tot en met de tweede graad.
 3. Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens ten minste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.
 4. De algemene vergadering kan een bestuurslid te ·allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

5 Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn/haar voorganger in.

6 Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.

Artikel 6.

 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
 2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door voorzitter en secretaris, naar datum gerangschikt, aan een daartoe bestemd register toegevoegd.

 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 7.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:
 3. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 5. Het bestuur kan één of meer commissies in het leven roepen die het bestuur bij de uitvoering van zijn taak op een specifiek gebied bijstaan. In zo’n commissie kan tenminste één bestuurslid zitting hebben. Het bestuur blijft de eindverantwoordelijkheid dragen.

 

BOEKJAAR

Artikel 8.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.

 1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.
 2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, waarvan bestuursleden en hun bloed en aanverwanten tot en met de tweede graad geen deel mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken, bedoeld in lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste één/tiende van het aantal leden ­ veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk ­ bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook ­ voor buitengewone algemene vergaderingen.

Artikel 10.

 1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht als ten minste één/tiende van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt.

Artikel 11.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden; een geschorst lid heeft wel toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen ten minste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
 3. De voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.
 4. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing.
 5. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is wel toegestaan indien een ander lid daartoe volmacht krijgt. Een gemachtigde kan slechts twee andere leden vertegenwoordigen.
 6. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
 7. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 8. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
 9. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.

10.Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend.

11.Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12.

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld.

Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen vóór de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.

 1. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13.

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is bepaald.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, die geen bepalingen mogen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Waarvan akte, in minuut verleden te Almere, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de mij bekende verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen; na beperkte voorlezing is ­ deze akte ondertekend door de verschenen personen J. Colijn; M.J. van der Reep; J.J. de Vos; en mij, notaris. W.H.M. Berkenbosch.

VOOR AFSCHRIFT

Afgegeven: vijf maart negentienhonderdachtennegentig.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Almere, oktober 2005

ALGEMEEN

 1. De voor de Naturistenvereniging Chamavi geldende grondregels zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.
 2. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling daarop overeenkomstig hetgeen daarover in de statuten is bepaald.
 3. Het huishoudelijk reglement wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV) en treedt onmiddellijk daarna in werking.
 4. De volgende reglementen maken deel uit van het huishoudelijk reglement en vormen daarmee een geheel: Terreinreglement vastgesteld door de AV van 16 oktober 2005. Reglement Jaar- en Seizoenplaatsen, vastgesteld door de AV van 16 oktober 2005 en de AV van 25 april 2010. Kantinereglement, vastgesteld door de AV van 16 oktober 2005. Stallingvoorwaarden, vastgesteld door de AV van 16 oktober 2005.

LIDMAATSCHAP

 1. Een aanvraag voor het lidmaatschap wordt schriftelijk ingediend bij de kennismakingscommissie.
 2. De commissie handelt deze in volgorde van ontvangst af.
 3. De kennismakingscommissie voert met de aspirant-leden een kennismakingsgesprek en stelt naar aanleiding van dat gesprek een advies voor het bestuur op.
 4. Het bestuur neemt op basis van dat advies een besluit over al dan niet toelaten.
 5.  Een belangrijk criterium bij al dan niet toelaten is het passen binnen de sfeer en de cultuur van de vereniging. De Kennismakingscommissie moet het standpunt van de vereniging wat betreft tatoeages en piercings expliciet aan de orde stellen. Hetzelfde geldt voor de inzet bij activiteiten.

CONTRIBUTIE

 1. Leden zonder jaar- of seizoenplaats betalen minder contributie dan leden met een jaar- of seizoenplaats.
 2. Jeugdleden betalen geen contributie.
 3. Kinderen van leden in de leeftijd van 21 t/m 27 jaar die studeren betalen 1/4 deel van de contributie van een lid zonder jaar- of seizoenplaats als zij in het bezit zijn van een geldige collegekaart en daarvan een kopie overleggen.
 4. De AV stelt jaarlijks de contributie vast. Wijzigingen in de contributie kunnen worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende verenigingsjaar.
 5. Leden zonder jaar- of seizoenplaats dienen de contributie uiterlijk 31 januari van het lopende verenigingsjaar te hebben voldaan. Betaling kan geschieden door overschrijving naar een van de rekeningnummers van de vereniging.
 6. Leden mét een jaar- of seizoenplaats dienen van de te betalen contributie ten minste een bedrag als bedoeld in het vorige lid aangevuld met de kosten van elektra uiterlijk 31 januari van het lopende verenigingsjaar op overeenkomstige wijze te hebben voldaan. Het restant dient uiterlijk 31 mei van het lopende verenigingsjaar te zijn voldaan. Het niet of niet tijdig voldoen van de contributie kan leiden tot opzegging van de jaar- of seizoenplaats en/of beëindiging van het lidmaatschap.

BESTUUR

 1. Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden en zijn herkiesbaar.
 2. Het door de AV van 27 november 1996 vastgestelde rooster van aftreden luidt als volgt: jaar a: de voorzitter en een bestuurslid, jaar b: de penningmeester, jaar c: de secretaris en een bestuurslid.
 3. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt maximaal twee aansluitende zittingsperiodes van 3 jaar. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
 4. Bij periodiek aftreden en tussentijdse vacatures doet het bestuur een voordracht tot benoeming aan de AV.
 5. Vanuit de leden kan eveneens een voordracht tot benoeming worden gedaan. Een dergelijke voordracht dient vergezeld te zijn van een bereidverklaring van de betrokken kandidaat en een lijst met namen + handtekeningen van tenminste 1/10e (een tiende) deel van de leden van de vereniging. Een dergelijke voordracht dient tenminste 10 (tien) dagen voor de dag waarop de AV zal vergaderen in het bezit van het bestuur te zijn.
 6. Het bestuur vergadert naar behoefte op een door het bestuur vast te stellen plaats en tijd.
 7. Een bestuursvergadering kan alleen doorgang vinden als een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
 8. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijkse bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur regelt spoedeisende zaken en rapporteert daarover in de eerstvolgende bestuursvergadering.
 9. De voorzitter stelt bij aanvang van elke vergadering een agenda met de te behandelen onderwerpen vast.
 10. De secretaris legt het verslag van een vergadering na vaststelling in een daartoe bestemde map in de kantine ter kennisneming voor de leden.
 11. Het bestuur kan een of meer niet-bestuursleden uitnodigen een vergadering bij een of meer punten bij te wonen.

COMMISSIES

27. Het bestuur laat zich bij de uitvoering van zijn taak bijstaan door commissies. Elke commissie is samengesteld uit een coördinator en een aantal leden.
28. Het bestuur benoemt de coördinatoren.
29. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur, het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.
30. Bij de aanvang van elk verenigingsjaar leggen de commissies een werkplan voor aan het bestuur evenals de daarop betrekking hebbende kostenbegroting.
31. Tussen bestuur en commissies vindt naar behoefte overleg plaats. Dit overleg kan zowel op initiatief van het bestuur als van een commissie plaats vinden.

VRIJWILLIGERSWERK

32. Van terreinbewoners wordt verwacht dat zij binnen hun mogelijkheden vrijwilligerswerk t.b.v. de vereniging verrichten.
33. Voor vrijwilligerswerk vindt geen vergoeding plaats.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

34. Een ieder is bij het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke veiligheid en waakt tevens zoveel als mogelijk is voor die van anderen.
35. De ARBO wetgeving is van toepassing op verenigingen en dient derhalve te worden nageleefd.
36. De vereniging verstrekt de nodige beschermingsmiddelen in bruikleen en zorgt voor instructie.
37. Bij gebruik van machines en gereedschappen dient men de voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken en de geldende veiligheidsvoorschriften na te leven.
38. Gebruik van machines en gereedschappen en het rijden met tractoren en maaimachines mag alleen plaats vinden in overleg met de TerreinOnderhoudsGroep.

STALLING VAN CARAVANS (in overeenstemming met de stallingvoorwaarden.

39. Leden van Chamavi kunnen hun kampeermiddel stallen tegen het daarvoor geldende tarief.
40. Gasten kunnen hun toercaravan tussen de periodes die zij op het terrein doorbrengen stallen tegen het daarvoor vastgestelde tarief.
41. Het stallen van stacaravans en voor verkoop bestemde kampeermiddelen is niet toegestaan.
42. Stalling geschiedt op eigen risico.

DIVERSEN

43. Niet-leden van een bij de INF/NFN aangesloten Organisatie mogen door Chamavileden onder hun verantwoordelijkheid worden geïntroduceerd voor het enkele malen bezoeken van het terrein.
44. Bezoek voor het halen of brengen van (klein-)kinderen is toegestaan.
45. Na 18.00 uur mogen houders van een jaar- of seizoenplaats in of bij hun caravan bezoek van familie of vrienden ontvangen.
46. Voor introducés gelden alle van kracht zijnde regels. Hun verblijf op het terrein is voor eigen risico.
47. Voor het door ‘derden’ overnachten in een kampeermiddel van een jaar- of seizoenplaatshouder is het normale tarief voor overnachting van toepassing. Deze bepaling geldt ook voor kinderen van leden ouder dan 21 jaar.
47a. Conform afspraak op de Algemene Vergadering van 13 april 2014 wordt toegevoegd  dat een vaste prijs voor overnachting van alleenstaande volwassen kinderen in caravan ouders van 75,00 euro per jaar wordt berekend en alleen voor leden.

SLOTBEPALINGEN

48. Door de inwerkingtreding van dit reglement vervallen alle voorgaande uitgaven.
49. Het niet naleven van dit reglement kan beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
50. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Chamavi.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij versturen per kwartaal een nieuwsbrief.

Door het indienen van deze aanvraag accepteer je de algemene voorwaarden van de dienstverlening en het privacybeleid

Privacy | Copyright © 1985-2023 Naturistenvereniging Chamavi.